Регистрация
Повече опции

Резерват Баюви дупки

Резерват Баюви дупки

Баюви дупки е резерват в планината Пирин, в землището на град Разлог. Той е един от първите български резервати, като е създаден през 1934 година. Разположен е на височина от 1100 до 2820 метра.
Около 2/3 от площта му е заета от разнообразна високопланинска тревиста растителност, богата на редки, ендемични и реликтни видове. Останалата част е покрита с иглолистни гори. В резерват Баюви дупки се срещат всички иглолистни видове, които растат на територията на България. Най-характерни са вековните гори от реликтните видове бяла мура, който е и балкански ендемит и черна мура. Средната възраст на горите е над 150 години, като на места горите достигат до възраст от над 500 години. Резерват Баюви дупки е едно от най-големите български естествени местообитания на дива коза, която е един от символите на резервата. Срещат се още дива свиня, златка, белка, катерица, глухар, кафява мечка. В почти всички части на резервата се срещат сокол, ястреб, кълвач и други.
През 1977 година резерватът е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО – “Човек и биосфера”. Резерватът съдържа изключително разнообразие, включващо около 500 вида висши растения, 55 ендемити, много видове включени в Червената книга на Република България и в европейски и световни списъци.